少林俗家弟子
Disciples of Shaolin Temple (1985)Fan Dung-Yue

Sek Kong

Zhao Xiao-Rui

Han Hai-Hua
 


Jia Bao-De

Ou Ke

Chang Xue-Ren

Chan Hoi-Ming