黃河大俠
Yellow River Fighter (1988)


 

 

 


Gan Tak-Mau

Ji Chun-Hua

Zhao Zhi-Gang

Chun Yu Shan Shan
 


Xiong Xin-Xin

Hu Jian-Qiang

Maan King

Yu Hai (1)