當你離家時
My Broken Heart (1970)Ko Chun-Hsiung
Chang Mei-Yao
Yang Tao (1)

Chang Mei-Yao
Chiang Feng-Shu

Ko Chun-Hsiung

Ko Chun-Hsiung
Chang Mei-Yao
 


Chang Mei-Yao

Chang Mei-Yao
Yang Tao (1)

Chang Ping-Yu
Tsui Fu-Sheng
Ou Wei
Han Su

Ou Wei
Ko Chun-Hsiung
 


Chang Mei-Yao

Chang Mei-Yao

Chang Mei-Yao

Chang Mei-Yao
 


Ko Chun-Hsiung

Ko Chun-Hsiung

Ou Wei

Ou Wei
 


Tsui Fu-Sheng

Chang Ping-Yu

Chang Ping-Yu

Han Su
 


Chiang Feng-Shu

Chiang Feng-Shu

Chiang Feng-Shu

Lei Jun (1)
 


Kwok Choi-WanHsu Yu-Sheng