唐山大地震
Aftershock (2010)
Xu Fan

 

 
Yong Mei

Zhang Jing-Chu
 


Olivia Wang Zi-Wen

Olivia Wang Zi-Wen

Zhang Zi-Feng

Xu Fan
 


Chen Jin


Lu Zhong (1)

Lu Yi (2)
 


Chen Jin