大話西遊之三藏付魔
Journey to the West: Conquering the Demons (2013)
Huang Bo
Wen Zhang
 
Show Luo
Shu Qi


Wen Zhang

Show Lo Chi-Cheung
 


Xing Yu
Chen Bing-Qiang
Chen Bing-Qiang
Cheng Si-Han
Cheng Si-Han
Chrissie Chau Sau-Na
Chrissie Chau Sau-Na
 
He Wen-Hui
Shu Qi
Shu Qi
Yang Di
Yang Di
Zhang Chao-Li
Charlie Zhang Chao-Li

 

 

Jiro Lee Sheung-Ching
 
Jin Jin-Nu, Zhang Mei-E,  Wang Li, Xu Cai-Xiang