兄弟有種
Black Leopard (1986)Sun Ya-Tung

Chou Ying-Ti

Lung Tien-Hsiang

Chan Sing (1)
 


Yang Kai-Qi (1)

Li Chang-An

Chuan Yuan

Huang Kuan-Hsiung
 
Dik Fung

 

 


Chou Ying-Ti