碧雲天
Green Heaven (1953)Li Li-Hua (1)

Lau Kei (1)

Huang He (1)