生死關頭
The Crisis (1964)


Chang Yang, Chang Mei-Yao, Wang Yin & Lo Wei
Sammo Hong as child actor (centre)
Lo Wei
Lo Wei (1)

Chang Yang (1)
 


Louis Lu Yu

Lui Tat

Li Su (1)

Lo Wei (1)
 


Wong Sam (1)

Wang Yin (1)

Chang Mei-Yao