My Dreamboat (1967)Lily Ho Li-Li

Ching Li

Essie Lin Chia

Chin Han (1)
 


Yan Jun (1)

Chen Yan-Yan (1)

Chin Feng (1)

Tien Feng
 


Fong Yuen (1)
Ah Ju (maid)
Bai Yu (1)
Hunter

 

Tai Shan's thug
Nurse
Reporter
Police emergency announcer
 
Policeman
Tai Shan's girlfriend
Tai Shan's thug
Tai Shan's thug
Tai Shan's thug
 
Tai Shan's thug


Pak Li


Lily Ho Li-Li
Chin Han (1)
 


Lily Ho Li-Li
Yang Fang (1)
Chin Feng, Chin Han (1), Yang Fang (1)
Chin Feng (1)
Chin Han (1)
Yang Fang (1)
Lily Ho Li-Li, Ching Li
Lily Ho Li-Li
Ching Li

Yan Jun (1)
 
Essie Lin Chia and Chin Han