少林俗家弟子
Disciples of Shaolin Temple (1985)Wang Chi (1)

Fan Dung-Yue

Chiu Liu-Liu

He Qing (1)