變臉
The King of Masks (1996)Chiu Chi-Kong (1)

Chiu Chi-Kong (1)

Zhu Xu

Zhu Xu
 


Zhou Ren-Ying

Tian Zhong-He

Chan Lei

Pan Hong (1)
 


Tang Gao-Qi

Gao Yu-Chang

Dong Jian-Nan

Zhou Ren-Ying
 


Zhu Xu

Zhou Ren-Ying
Zhu Xu

Zhang Rui-Yang
Zhou Ren-Ying

Chiu Chi-Kong (1)
Pan Hong (1)