蝴蝶殺手
White Butterfly Killer (1973)
Hsu Feng

Ang Fung

Yu Chung-Chiu
 


Shan Mao

Chen Hui-Lou

Tsai Hung

Ko Hsiang-Ting
 


Wang Yu (7)

Shih Chung-Tien

Hong Chong (2)

Lee Wai (6)