烈日狂風
Stormy Sun (1973)Chang Yu

Tien Mi (1)

Pai Ying (2)

Chang Peng
 


Kim Wang-Kuk 


Wu Min-Hsiung


Li Hsun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chang Yu

 


Pai Ying (2)

Tien Mi (1)

Wu Min-Hsiung

 Lin Feng-Sheng