[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
狄劍青
狄剑青
Di Jian-Qing
拼音: jiàn qīng
Dik Kim-Ching

 
影視作品 / Filmography (1980-1997)
 
  演員 / Actor (1980-1997)
    保密局的鎗聲 / Gunshot in the CIB (1980)    
    女殺手 / The Girl Killer (1992)    
    青蛇殺手 / Snake Fist (1994) ... / [THE GIRL KILLER footage]
    旭日驚雷 / The Rising Sun and a Sudden Clap of Thunder (1997)