[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
鄧偉清
邓伟清
Tang Wai-Ching
拼音: dèng wěi qīng
 
影視作品 / Filmography (1986-1994)
 
  髮型 / Hair Stylist
    八喜臨門 / My Family (1986)    
    三對鴛鴦一張床 / Couples, Couples, Couples (1988)    
  演員 / Actor (1986-1994)
    無盡的慾 / The Never Ending Love Story (1994)