[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
騰捷
腾捷
Teng Jie
拼音: téng jié
Tang Chit,  Tang Hie
 
影視作品 / Filmography (1994-2005)
 
  美術指導 / Art Director
    五魁 / The Wooden Man's Bride (1994)    
    埋伏 / Surveillance (1997)    
    天地英雄 / Warriors of Heaven and Earth (2003)    
    求求你表揚我 / Gimme Kudos (2005)