[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
姜泓
Jiang Hong
拼音: jiāng hóng
Keung Wang
 
影視作品 / Filmography (2009-2014)
 
  劇本統籌 / Script Coordinator
    瘋狂的賽車 / Crazy Racer (2009)    
  行政統籌 / Administrative Coordinator
    繡春刀 / Brotherhood of Blades (2014)