[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
蔣雪鳴  ♂
蒋雪鸣
Jiang Xue-Ming
拼音: jiǎng xuě míng
Jiang Xueming,  Samuel Jiang,  Cheung Shut-Ming

 
影視作品 / Filmography (2013-2021)
 
  演員 / Actor (2013-2021)
    青春派 / Young Style (2013) ... 賈迪 / Jia Di
    我的播音系女友 / Broadcasting Girl (2014)    
    迷與狂 / Unforgettable Blast (2015) ... / Zhang Yixiang
    睡在我上鋪的兄弟 / Who Sleeps My Bro (2016) ... 黃毛 / Yellow Hair
    掃黑決戰 / Break Through the Darkness (2021)