[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
李延亮
Li Yan-Liang
拼音: yán liàng
 
影視作品 / Filmography (2013-2015)
 
  編劇 / Writer
    楊光的快樂生活 / Happy Life of Yang Guang (2013)    
    滄州好人 / Cangzhou Good Men (2013)    
    鬥地主 / Fight Against Landlords (2015)