[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
邱清光
Chiu Ching-Kuang
拼音: qiū qīng guāng
Qiu Qing-Guang
 
影視作品 / Filmography (1957-1965)
 
  演員 / Actor (1957-1965)
    瘋女十八年 / Mad Woman For 18 Years (1957)    
    白蛇傳 / Madam White Snake (1957) ... 許仙 / Hsu Shan
    痴鳳尋夫記 / Crazy Chicken in Search for Husband (1957)    
    羅小虎與玉嬌龍(完結篇) / Luo Xiao-Hu and Yu Jia-Long (Final) (1960)    
    六個嫌疑犯 / Six Suspects (1965)