生死一線
A Killing Order (1994)

Dick Wei

Dick Wei
 


Lam Wai (1)

Yeung Man-Huen

Yeung Man-Huen

Wong Si-Hon
 

probably Chan Yee-Chan as  Jane Yun (Xiao Zhen)
probably Chan Yee-Chan as Jane Yun (Xiao Zhen)

Ng Si-Jing

Ng Si-Jing
 


Huang Cheng-Lin (1)

Chan Man-Wa (1)
Gun seller

 


Chiang Ta-Chuan (1)Ng Si-Jing