龍飛鳳舞
Flying Dragon, Dancing Phoenix (2012)Wu Pong-Fong

Winnie Chang Shih-Ying

Chen Chia-Hsiang

Wang Li-Wen
 


Wang An-Chi

Guo Chun-Mei

Chu Hung-Chang

Lui Fuk-Luk
 


Wang Chuan (1)

Wang Bo-Jen

Li Luo-Qing

Sun Kai-Lin