匹夫
An Inaccurate Memoir (2012)

Huang Xiao Ming Wang Lie
Huang Xiao Ming
Zhang Yi & Zhang Xinyi


 
Zhang Xinyi
Kashikura Yuta & Zhang Yi
Huang Xiao Ming
Huang Xiao Ming
Huang Xiao Ming & Wang Lie
 
Zhang Yi
Tino Bao
Zhang Xinyi
Huang Xiao Ming

 
Ni Jing-Yang
Wang Lie
Sun Lei
Zhang Yue
Zhang Yi
 
Zhang Xinyi
Huang Xiaoming