幽靈王子
Spiritual Princeling (1988)Lui Ying-Ying

Chiang Chong-Hsiu

Wang Lian-Bin

Wu Kuang
 


Wang Lian-Bin