摩登女性
Modern Girl (1951)Yan Jun (1)

Yeung Lau

Yeung Lau

Xu Li
 

 
Yuan Zhu-Ru

 
Ma Zhong-Ying (2)