蝴蝶夫人
Madame Butterfly (1956)
Li Li-Hua (1)


Li Li-Hua (1)
 


Chang Yi-Ming (1)

Li Li-Hua (1)

Huang He (1)

Chung Ching (1)
 


Lin Jing (1)

Ma Lik

Chang Yi-Ming (1)

Chen Yu-Hsin (1)