路客與刀客
From the Highway (1970)

Peter Yang Kwan

Li Hong (8)
 


Lee Man-Tai

Chang I-Fei

Ko Fei (2)

Min Min
 


Li Yen-Hsun

Shen Yu-Li

Tsung Yu

Yang Lieh
 


Chin Ti

Ho Kang

Han Su

Lu Ti
 Kuo Ping

Liu Ching (4)

Chang Hsiao-Yen (1)
 


Shih Ting-KenPai I-Feng
 


Ingrid Hu Yin-Yin

Pa Chiu


Peter Yang Kwan
 


Min Min
Second uncle An
Yuan Shen

Tsung Yu

Ko Fei (2)
 


Yang Kuei-Yu

Melvin Chang Yun-Wen

Shen Yu-Li

Li Yen-Hsun
 


Tao Shu

Kuo Ping