虎辮子
Whiplash (1974)Cheng Pei-Pei

Cheng Pei-Pei

Cheng Pei-Pei

Cheng Pei-Pei
 Chiang Chih-Yang

Chan Sing-Tak

Richard Tung Chin-Hu
 


Cheng Pei-Pei

Cheng Pei-Pei

Cheng Pei-Pei

Cheng Pei-Pei
 


Yi Yuan

Yi Yuan

Chu Bo-Lin

Chu Bo-Lin
 


Chan Sing-Tak

Chan Sing-Tak

Chan Sing-Tak

Wu Te-Shan
 


Tsai Hung

Chen Chin-Chu

Chen Chin-Chu

Chiang Chih-Yang
 


Ai Tsu-Wang

Ai Tsu-Wang


 


Huang Gen-Wei

Tit Yan