一塊銀元
A Silver Dollar (1974)



Liang Chien-Wei

Liang Chien-Wei

Kau Ping

Kau Ping
 


Chui Lik


Lee Ching (1)

Lee Ching (1)
 


Hung Fung (2)

Gam Sha

Gam Sha

Lee Cheung (1)
 


Wang De-Jin

Kong Ngai

Kong Ngai

Wong Kwai-Ping
 
Japanese Officer
Japanese Officer
Traitor
Lee Bing-Wang

Kong Ngai

Kong Ngai
 




Chan Tsung