怪客
The Stranger (1979)Kong Hon

Cheung Ping (2)

Lao Ruo-Bing

Weng Wu
 


Tung Ngai

Leung Gam-San

Chan Chung-Kin

Jim James
 


Liu Wah-Cheong

Chui Pui-Si


 


Wang De-JinHou Pei-Wen
Lao Ruo-Bing