搭錯車
Papa, Can You Hear Me Sing? (1983)Linda Liu Shui-Chi

Sun Yueh

Yee Hung (1)

Chiang Hsia
 

Chin Pin
 

Li Li-Chun
 
Hsiao Hou-Tao

Li Li-Chun
 Su Chu


Ng Siu-Gong (1)
 

Li Li-Chun
 

 

 
Yee Hung (1)