天浴
Xiu Xiu: The Sent-Down Girl (1998)

US DVD Cover

Li Xiao-Lu

Lopsang

Qian Zheng

Gao Jie (1)
 


Lu Yue (1)

Qiao Qian (1)

Jiang Cheng (2)

Yang Xiao-Yu
 


Huzi

Li Zhi-Zheng

Zhang Kun (1)

Li Shi-Jin
 


Wang Yue (1)

Kao Chiang (1)

Cao Xue-Lan

Qin Wen-Yuan
 


Lu Zhong

Hu Wen-Qi

Li Ya-Yu

Du Min (1)
 


Jia Da-Shui

Chen Yu (1)