屠夫
Butcher (1984)Chen Kuan-Tai

Chen Kuan-Tai

Lau Yuk-Pok

Lau Yuk-Pok
 


Lu Yi-Feng

Chiang Ching-Yen

Chiang Ching-Yen

Li Chang-An