[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
秦柏松
Qin Bai-Song
拼音: qín bǎi sōng
Chun Paak-Chung,  Qin Bo-Song
 
影視作品 / Filmography (1986-1995)
 
  美術指導 / Art Director
    黑匣喋血記 / The Little Black Box (1986)    
    桐花淚 / Tears of Tong Hua (1986)    
    戰爭,讓女人走開 / Fare Well, Women (1987)    
    天堂盛宴 / A Regular Banquet (1987)    
    小醜歷險記 / The Adventure of a Clawn (1990)    
    少林英雄之方世玉洪熙官 / Kung Fu Kid (1994)    
    跟我走一回 / One and a Half (1995)