[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
孫彥梁
孙彦梁
Sun Yan-Liang
拼音: sūn yàn liáng
Sun Yanliang
 
影視作品 / Filmography (2019-2021)
 
  剪接指導 / Editing Supervisor
    戰王 / Warrior Kings (2021)    
  剪接 / Editor
    新封神之哪吒鬧海 / Xin Feng Shen Zhi Na Zha Nao Hai (2019)    
    至尊先生之金蟬蠱 / Mr. Zombie (2021)