[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
彬彬  ♀
Ban Ban (2)
拼音: bīn bīn


 
影視作品 / Filmography (1996-1999)
 
  演員 / Actor (1996-1999)
    情迷意亂 / Qing Mi Yi Luan (1996)    
    X檔案之香爐風波 / Fight for Woman (1997) ... / Li Yang
    香港社會檔案之緝兇重案組 / To Nail the Killer with All Efforts (1999)