[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
侯季然
Hou Chi-Jan
拼音: hóu rán
Hau Kwai-Yin,  Rendy Hou

 
影視作品 / Filmography (2005-2016)
 
  導演 / Director
    台灣黑電影 / Taiwan Black Movies (2005)    
    朱麗葉 / Juliets (2010)    
    有一天 / One Day (2010)    
    十加十 / 10+10 (2011)    
    南方小羊牧場 / When a Wolf Falls in Love with a Sheep (2012)    
    臺北工廠 II / Taipei Factory II: Alla scoperta di Taipei (2014)    
    四十年 / Ode to Time (2016)    
  剪接 / Editor
    台灣黑電影 / Taiwan Black Movies (2005)    
  編劇 / Writer
    有一天 / One Day (2010)    
    朱麗葉 / Juliets (2010)    
    十加十 / 10+10 (2011)    
    南方小羊牧場 / When a Wolf Falls in Love with a Sheep (2012)