[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
李時苑  ♀
李时苑
Li Shi-Yuan
拼音: shí yuàn
Lee Shut-Yuen,  Li Sho-Yuan

 
影視作品 / Filmography (1925-1931)
 
  演員 / Actor (1925-1931)
    小朋友 / A Lesser Friend (1925)    
    未婚妻 / Fiancee (1926)    
    富人之女 / The Daughter of a Wealthy Family (1926)    
    山東馬永貞 / Ma Yongzhen from Shandong (1927)    
    衛女士的職業 / A Bachelor Secretary (1927) ... 銀行職員丙 / The third clerk
    美人關 / Ashes of the Lotus (1928)    
    桃花泣血記 / The Peach Girl (1931) ... 金太太 / Mrs. King