[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
薛正康
Xue Zheng-Kang
拼音: xuē zhèng kāng
Xue Zhengkang,  Sit Ching-Hong
 
影視作品 / Filmography (1949)
 
  演員 / Actor (1949-1949)
    神秘女俠 / Mysterious Heroine (1949) ... 何維漢 / Ho Wai-Hon
  場記 / Script Supervisor
    千鈞一髮 / The Razor's Edge (1949)    
    宏碧緣 / Encounter at Hongbi (1949)    
    神秘女俠 / Mysterious Heroine (1949)