[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
嚴順開  ♂
严顺开
Yim Shun-Hoi
拼音: yán shùn kāi
Yan Shun-Kai

 
影視作品 / Filmography (1981-2005)
 
  演員 / Actor (1981-2005)
    阿Q正傳 / The True Story of Ah Q (1981) ... 阿 Q / Ah Q
    阿混──失落的一代 / The Story of a Murder (1986)    
    夫唱妻和 / The Harmonious Couple (1997) ... 穆阿满 / Mu Ah-Man
    銀飾 / Silver Ornaments (2005) ... / Silver jewelry maker