[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
溫應鴻
温应鸿
Wan Ying-Hung
拼音: wēn yīng hóng
 
影視作品 / Filmography (1999-2007)
 
  原創音樂 / Original Music
    一樓一鬼 / House of the Invisibles (2007)    
  音樂 / Music
    黑社會檔案之黑金帝國 / The Kingdom of Mob (1999)