[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
徐秋文
Xu Qiu-Wen
拼音: qiū wén
Chui Chau-Man
 
影視作品 / Filmography (1993-2004)
 
  化妝 / Makeup
    太極張三豐 / The Tai-Chi Master (1993)    
    方世玉續集 / Fong Sai Yuk II (1993)    
    冒險王 / The Scripture with No Words (1996)    
    大腕 / Big Shot's Funeral (2001)    
  髮型 / Hair Stylist
    天下無賊 / A World Without Thieves (2004)