[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
顧明道
顾明道
Gu Ming-Dao
拼音: míng dào
Ku Ming-Tou,  Ku Ming-Dou
 
影視作品 / Filmography (1930-1958)
 
  故事 / Story
    荒江女俠(一集) / The Heroine (Part 1) (1950)    
    荒江女俠(二集) / The Heroine (Part 2) (1950)    
    荒江女俠 / Bandidos (1958)    
  編劇 / Writer
    荒江女俠第一集 / Swordswoman of Huangjiang (Part 1) (1930)    
    荒江女俠第二集 / Swordswoman of Huangjiang (Part 2) (1930)    
    荒江女俠第三集 / Swordswoman of Huangjiang (Part 3) (1930)    
    惜分飛 / Xi Fen Fei (1941)