[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
孟和烏力吉  ♂
孟和乌力吉
Meng He Wu Li-Ji
拼音: mèng
Mang Wo Wu Lik-Kat,  Menghewuliji
 
影視作品 / Filmography (2008-2010)
 
  演員 / Actor (2008-2010)
    三國志見龍卸甲 / Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon (2008) ... 馬超 / Ma Chao
    赤壁 / Red Cliff (2008) ... 關平 / Guan Ping
    赤壁:決戰天下 / Red Cliff: Part 2 (2009) ... 關平 / Guang Ping
    聖地額濟納 / Beyond the Sacred Land (2010)