[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
趙純剛
赵纯刚
Zhao Chun-Gang
拼音: zhào chún gāng
Chiu Seun-Kong
 
影視作品 / Filmography (2008-2016)
 
  道具 / Props
    精舞門 / Kung Fu Hip-Hop (2008)    
    白蛇傳說 / The Sorcerer and the White Snake (2011)    
    山河故人 / Mountains May Depart (2015)    
    七月與安生 / Soul Mate (2016)    
  道具組長 / Props Leader
    前任2:備胎反擊戰 / Ex-Files 2: The Backup Strikes Back (2015)