[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
包海生
Pao Hai-Sheng
拼音: bāo hǎi shēng
Pau Hoi-Sang
 
影視作品 / Filmography (1975-1981)
 
  演員 / Actor (1975-1981)
    濟公活佛 / The Living Buddha Chikung (1975)    
    鍾馗嫁妹 / The Wedding of Chung Kuei's Sister (1976)    
    火星人 / Mars Men (1976)    
    保鑣 / China Armed Escort (1976)    
    大災難 / Calamity (1976)    
    決鬥者的生命 / My Blade, My Life (1978)    
    恐怖的情人 / The Third Face (1981)