[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
扈洪元
Hu Hong-Yuan
拼音: hóng yuán
Wu Hung-Yuen
 
影視作品 / Filmography (1988-1994)
 
  美術指導 / Art Director
    金匾背後 / Behind the Honour (1988)    
    慰安婦七十四分隊 / Comfort Women (1994)    
  美術 / Art
    鐘鳴寒山寺 / The Cold Mountain Temple (1991)