[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
張井南
张井南
Zhang Jing-Nan
拼音: zhāng jǐng nán
Cheung Cheng-Nam
 
影視作品 / Filmography (1954-1979)
 
  佈景設計 / Scenic Design
    無窮的潛力 / Boundless Potentiality (1954)    
  美術指導 / Art Director
    乳燕飛 / Young Swallow (1979)