[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
黃霜雲
黄霜云
Wong Seung-Wan
拼音: huáng shuāng yún
Wong Sheung-Wan
 
影視作品 / Filmography (1937-1948)
 
  演員 / Actor (1937-1948)
    七姊妹 / Seven Ladies (1937)    
    嫁錯郎 / I Married the Wrong Guy (1939)    
    沙三少與銀姐 / Third-Master Sha and the Lady Yin (1947)    
    洞房花燭夜 / The Wedding Night (1947)    
    雷劈好心人 / God's Punishment to the Good Man (1948)