[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
朱子岩  ♀
Zhu Zi-Yan
拼音: zhū zi yán
Zhu Ziyan,  Chu Chi-Ngam
 
影視作品 / Filmography (2009-2016)
 
  演員 / Actor (2009-2016)
    偶像 / Idol (2009) ... 瀋惠民 / Shen Hi-Min
    活該你單身 / You Deserve to Be Single (2010) ... / Xin Xin
    西藏往事 / Once Upon a Time in Tibet (2011) ... / Yangjin
    給野獸獻花 / Chrysanthemum to the Beast (2012)    
    非同小可 / Be No Trivial Matter (2016)